Badania instalacji odgromowej

Badania okresowe instalacji odgromowej to czynności niezbędne do oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości oraz sprawności energetycznej / skuteczności urządzeń instalacji i sieci odgromowej. Badania i pomiary okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu powodującym zagrożenie dla dalszego bezpieczeństwa jej eksploatacji.

Badania okresowe instalacji odgromowej obejmują:

  • Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego – sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania.
  • Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego.
  • Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu.
  • Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

W przypadku zmian w obiekcie, instalacjach lub systemach należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronnego:

  • Stan wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego.
  • Stan korozji, zwłaszcza na poziomie ziemi.
  • Zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępy pomiędzy elementami urządzania piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu.
  • Stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu.
  • Stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.
  • W przypadku zmian, prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obiekcie.